குறட்பாக்கள்(தொடர்ச்சி

27/06/2016

)
வலுவற்றார் என்பதால் வலிந்தோரை வாட்டுமளவு
சலுகைகள் தரல் தவ றாகும்

முன்னேறியார் பின்னுக்கு போகுமாறு பின்தங்கியோர்
முன்னுரிமை பெறல்தவ றாகும்

சமூகதொண்டு செய்வார்தவ றுகளைதே டிசாடுதல்
சுமூகவளர்ச் சிக்குபாத கமாகும்

,


7th Pay Commission recommended salaries should be revised downwards

19/06/2016

At present government school teachers are drawing in many cases 2-3 times that of well paid private school teachers. One often hears of private Engineering College Lecturers getting  salaries of less than Rs.15000/-..Similarly government typists and clerks are drawing very high salaries compared to their counterparts in the private companies and offices.Even highly qualified Engineers in private sector draw in many cases less than govt employed Clerks, Typists, teachers etc. Private sector is unable to pay higher salaries because they do not have sufficient money. They can increase salaries of their employees to the level of govt sector only if they increase the prices of their products. If the prices are increased, products cannot be sold. A farmer who works whole time on his own 3 acres of land does not earn Rs.200000 a  year, which a government’s lowest paid employee already earns. A Provision shop owner who works in rural areas from 6 am in the morning till 8 pm in the night does not earn a net mount of Rs.200000 a year. Thus it is clear that government employees are already getting much more than their counterparts in the private sector and hence there is need to revise the 7th Pay Commission recommended salaries down wards

Of course at the top level private sector employees  earn as much as and in many cases much more than their level employees in the government.


Poor performance of Bangladesh in tourism promotion

06/06/2016

Of all the countries in South Asia, the number of foreign tourist arrivals in Bangladesh is very low. If Bangladesh performs well in attracting foreign tourists, it could earn substantial amount in foreign exchange and also generate employment. The tourist arrivals in South Asia are given below

Country 2011 2012 2013  2014  
Bangladesh 155000 125000 148000 125000  
Bhutan  66000 105000 116000 134000

 

India 6309000 6578000 6968000 7679000
Maldives 931000 958000 1125000 1205000
Myanmar 816000 1059000 2044000 3081000
Nepal 736000  803000  798000  790000
Pakistan 1161000  966000 NA na
Sri Lanka   856000 1006000 1275000 1527000

 

It is seen from the above table that Bangladesh receives the least number of international tourists, in spite of the fact that being a fairly large country it has most of the facilities which the tourists require like easy access, beaches, hills, rivers, boating, scenic beauty etc.  What needs to be done is cooperation of Bangladesh inbound tour operators with outbound tour operators of major tourists originating countries like China, United States, Germany, UK etc. as also neighboring countries like India,  Pakistan, Nepal, Sri Lanka. Bangladesh should also seriously make Hindu temples and Buddhist monasteries as places of pilgrimage. Cooperation should also be explored with inbound tour operators of neighboring countries who could send their  foreign clients to Bangladesh for a few days.


Capital,wages,prices,taxes

05/06/2016

If the owner/company does not invest capital, workers do not get employment and earn wages. If the workers do not work, owner/company does  not get profit. There are people who think that excess(more than reasonable) profit should be distributed among the workers. Some others think that excess profit is due to the company charging higher than the reasonable price and that prices should be reduced so that the profits of the company are reasonable and the consumers are not exploited. There is yet another view that the government should increase the tax rates or new taxes should be imposed. All the views seem to be correct.The point to be considered and decided is which action will expedite development of the country as a whole. Going by the experience, government getting more taxes is not going to help the country much as benefits of its schemes do not reach the people in full and often result in wasteful and unproductive work. As the number of consumers is too large, the price reduction can only be negligible and the consumers will not feel the benefit.As regards increase in wages/payment of bonus to workers, this will increase demand for products which may lead to higher  production and higher GDP. However, if the workers are already getting reasonable salaries, they should not get additional amount.The only option left is to allow the company to retain the excess profits, so that it can expand its existing factory or set up new factories. However, it should be made clear that new taxes are not imposed only if the profits are used for expansion of the existing factory or setting  up of a new factory, thereby generating employment, increasing production and thus  contributing to the expansion of  GDP of the country..

 


Economic Growth

04/06/2016

Indian economy is reported to have grown by over 7% during 2015-16. This statistics should be correct. But on the ground one does not see the growth. The unemployment continues to be as before. Government’s  Employment guarantee scheme continues. If economy grows, employment opportunities are created,  and therefore there should less dependence on government guarantee scheme.  On the other hand unemployment situation appears to have deteriorated  so that the government has increased the number of days the  people are employed in a year.Unemployment among educated people is growing. Many people depend on government grants and subsidies to survive instead of on working and earning. This is an indication of poor management of the economy. The media mostly carries news of governments’ schemes to assist people to acquire amenities rather than establishment of factories,  research institutes,undertaking infrastructure works etc.for  generation of employment so that the people will work and earn for their survival. Government should also not depend solely on foreign investment. It should assist local entrepreneurs with liberal policies to establish factories and undertake infrastructure works.