குறட்பாக்கள்(தொடர்ச்சி

)
வலுவற்றார் என்பதால் வலிந்தோரை வாட்டுமளவு
சலுகைகள் தரல் தவ றாகும்

முன்னேறியார் பின்னுக்கு போகுமாறு பின்தங்கியோர்
முன்னுரிமை பெறல்தவ றாகும்

சமூகதொண்டு செய்வார்தவ றுகளைதே டிசாடுதல்
சுமூகவளர்ச் சிக்குபாத கமாகும்

,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: